2ธ.ค.62 เชิญประชาชนและสื่อร่วมประชุมร่าง พรบ.จราจรทางบก

2ธ.ค.62 เชิญประชาชนและสื่อร่วมประชุมร่าง พรบ.จราจรทางบก

2ธ.ค.62 เชิญประชาชนและสื่อร่วมประชุมร่าง พรบ.จราจรทางบก

วันนี้เวลา 13:00-16:00น.เปิดการประชุมและรับฟังความคิดเห็น ufabet เพื่อร่างกฎหมายจราจรทางบก ณ ห้องบุญยจินดา 1-2 สโมสรตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

———- โดยจุดประสงค์หลักในการเปิดการประชุม ufabet ในครั้งนี้เพื่อการพัฒนากฎหมายจราจรทางบกให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
และกำหนดบทบาทการเพิ่มโทษในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยหัวข้อการประชุมมีดังนี้


มีหัวข้อการประชุมมีดังนี้

1. เรื่องของ การกำหนดและแก้ไขน้ำหนักรถที่จะสามารถเข้าวิ่งในช่องทางขวา และกำหนดข้อยกเว้นสำหรับประเภทของรถที่จะสามารถวิ่งในช่องทางขวาได้โดยไม่ผิดฎหมาย โดยข้อกฎหมายนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของรถเพื่อให้เกิดความชัดเจนและหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดในการใช้รถในหลายสถานการณ์

2. แก้ไของค์ประกอบการทำผิดกฎหมายทางด้านการใช้รถหรือความประมาท เนื่องจากกฎหมายเดิมนั้นระบุยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความผิดนี้ จึงได้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ตามจุดประสงค์และยังเพิ่มอัตราโทษโดยการปรับให้สูงขึ้น และโทษอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ทำความผิดโดยประมาทในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความเสี่ยงต่อสาธารณะและผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วม

3. เรื่องข้อยกเว้นสำหรับรถโดยสารที่ไม่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเช่นรถสองแถว รถกระบะ และเพิ่มโทษให้หนักขึ้นสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม และการใช้รถของกลุ่มรถกะบะ รถสองแถวหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีโทษตาม กฎหมาย (มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๓/๑ มาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๓/๑)

4. การใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ต้องให้ผู้บริการเตือน หรือจัดให้ทำตามข้อกฎหมายในเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะ ให้คาดเข็มขัดนิรภัยขณะใช้บริการขนส่งเพื่อความปลอดภัยกับผู้โดยสารเองหรือหาวิธีเพื่อให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎ หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๑๒๓/๓ และ มาตรา
๑๕๓/๑)

5. กำหนดเรื่องของการใช้เข็มขัดนิรภัย โดยเนื้อหาเน้นหลักไปที่การใช้เข็มขันนรภัยกับเด็กเล็ก ที่ต้องใช้ Car Seat เพื่อห้องกันการสูญเสียต่อชีวิตเด็ก เพื่อให้ยึดตามหลักความปลอดภัยสากล และเพิ่มโทษให้หนักขึ้นสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีโทษตาม กฎหมาย (มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๔๘)

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหัวข้อการแก้ไขกฎหมาย รายละเอียดอื่นๆต้องรอติดตามต่อไป ทั้งหมดมี 13หัวข้อที่จะใช้ในการประชมในครั้งนี้